Aktualności
 

Polityka ochrony danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest CENTRUM MEDYCZNE JU-MEDICA (podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego o numerze 000000200338).
2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Czarnieckiego 2b, 05-300 Mińsk Mazowiecki, adres e-mail: biuro@ju-medica.pl, strona internetowa: http://www.ju-medica.pl/
3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: biuro@ju-medica.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są co do zasady tylko od pacjenta, ewentualnie od osób upoważnionych do działania w jego imieniu. Dane osobowe pacjentów mogą być także przekazywane Administratorowi przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w przypadku kontynuacji udzielania świadczeń lub świadczenia usług zdrowotnych na rzecz pacjentów tych podmiotów.
5. Administrator jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje Administratorowi swój numer telefonu czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne wykonanie usługi, a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia. Pozyskiwanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności - oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.
6. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także informacje o nałogach pacjenta – dane te zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu leczenia).
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:
1) ustalenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
2) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ z dnia 9.11.2015 r.);
3) realizacji praw pacjenta, np. co udzielania innym osobom informacji o stanie zdrowia lub udostępniania im dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z 9.11.2015);
4) właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
5) dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie przysługują Administratorowi jako przedsiębiorcy z tytułu wykonywanej działalności leczniczej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
6) zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów i prawnie uzasadnionych interesów Administratora – dotyczy to danych z monitoringu wizyjnego lub rozmów telefonicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) realizacji obowiązków podatkowych, np. wystawiania faktur za wykonane usługi, co może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
8. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).
9. Dane osobowe pacjenta przekazywane są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1) Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
2) innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;
3) dostawcom usług z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym, itp.);

4) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
5) osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw;
6) podmiotom i organom, którym Administrator zobligowany jest przekazać dokumentację medyczną pacjenta, określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, w zakresie jakim dotyczy to Administratora.
10. Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
11. W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej Administrator zobowiązany jest do przechowywania tejże dokumentacji przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, to Administrator przetwarza je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że stanowić mają dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania). Po upływie wskazanych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
12. Administrator informuje, iż pacjentowi przysługują prawa:
1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, to pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO);
2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w ust. 3.
3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Centrum Medycznego Ju-Medica dotycząca plików Cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie ju-medica.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez Centrum Medyczne Ju-Medica zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Centrum Medyczne Ju-Medica plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Co to jest plik Cookie?

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Centrum Medyczne Ju-Medica korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej Centrum Medyczne Ju-Medica umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych należących do Centrum Medyczne Ju-Medica. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwiją również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych Centrum Medyczne Ju-Medica:

  • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

  • wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,

  • mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,

  • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronach Centrum Medyczne Ju-Medica mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

  • sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

  • stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.ju-medica.pl

Copyright (c)2013 Centrum Medyczne Ju-Medica